Kom Language - Your Language is the most precious element in life …
From: WANAKU
Subject: [AFOaKOM] Thought of the Day
To: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Date: Tuesday, August 24, 2010, 3:30 PM

The following quote culled from the SIL website generated the postings that follow. Read on...
"Your Language is the most precious element in life that still includes all major values of your ancestors. What does that mean for your children, and your grandchildren and their future?" http://www.silcam.org/folder010100/page.php

From Nico Tosah
8/24/2010 8:49 PM

Zii yisi mena jungha?

“Your Language is the most precious element in life that still includes all major values of your ancestors”.

True. If there wasn't Language nothing that is abstract (i.e. cannot be seen or touched) from our ancestors could have been handed down to us. Though this sounds absurd, stop here and think about it for one minute. These abstractions are our values or our philosophies which are in-built into our culture. Needless to say that these values were put together by our ancestors to mirror everything they held dear, believed in and practiced.

Asɨ aŋ’lì Itaŋikom (The Kom alphabet)

Letter

Awo Itaŋikom

Meaning in English

capital

small

A

a

Abas, achɨ, afo, atam, atef, ayes

Lizard, stool, thing, trap, will, broom

Æ

æ

kU, bU, fɨkæ,

Four, dad, wall framework,

B

b

Ba, bò, bes, bɨsɨ, bɨyn, byem

Friend, bag, cat, reserve, dance, hunt

Ch

ch

Chu, cham, chuf, chwokù, chyesɨ, chya

Pound, chew, curve, rat, erase, kick

D

d

dæsɨ, dùyn, dyal, dàla,

Dash, buttocks, pride, traditional gown

E

e

Tem, ncheŋ, nge, ntè’, ngèsɨ

Clear bush, bottle, trouble, village, egussi

F

f

fɨkâ’, fɨkɨ,fɨngvaŋ, fu, fyef, fyeŋ

Tree, mortar, salt, give, blow, divination

G

g

Gèli, gàmtì , gwò, gvà, gyasɨ

Carry on head, help, share, grind, voices

Gh

gh

Ghelɨ, ghaynɨ, ghal

People, stroll, grip

I

i

Ibi, ibayn, ibemsɨ, iboysɨ, ichɨli

Kola nut, light, praises, blessing, bravery

ɨ

†kœ, ɨkwo, ɨk*, ɨlû , ɨlvɨ,

Arm, money, ladder, honey, time

J

j

Jva, jèŋ, jèla, jɨŋ i,

River, hunger, walk, confused

K

k

Kâf, kfaŋ, kumtɨ, kɨŋtɨ, kam

Armpit, modern, knock, shift a bit, squeeze

L

l

labsɨ, layn, lema, le ŋ, libɨs

Decorate , today, grow , beat, tomorrow

M

m

Mbam, mbaŋi, mbas, mbàs, mbayn, mbè

Snake, line, charm, soup, nail, shoulder

N

n

Nìni, ndàbà’, ndoŋ, ndòŋ, ndzɨsɨ, ngvɨm

Old woman, tobacco, flute, potato, dress, python

Ny

ny

Nyam, nyɨmlɨ, nyoŋ, nyɨŋ, nyaŋ, nyàmàbo

Animal, smile, suck, run, snub, leopard

ô

ŋ

ôàŋlɨ, ŋasɨ, ŋotɨ, ŋgutɨ, ŋòŋsɨ

Crawl, open, economise, squat, scare

O

o

Ndo, nò’, ntòyn, itof, isom, isoŋ

House, one, put, intellect, palm tree, tooth

Œ

œ

ɨkœ, asœ,sœ,awœ,

Arm, inner bamboo, deep, ice

S

s

Asaŋ, sami, samo’, sæ, suyn, syɨŋ

Corn, disappear, truth, gain, friend, rush

T

t

Tas, tebtɨ, tɨfwo, toŋ, tum, tuynsɨ

Sew, advise, beads, blow, put, deny

U

u

Ntum, ntufa, lum, wul, kul, ŋɨŋtu

Message, six, bite, person, tie, night

Ue

ue

Akue, azue, azûe, ŋɨŋchûe

Belt, nose, breath, day

V

v

ɨvɨs, visi, vɨytɨ, gvi,

Fire, allow, wait a moment, come

W

w

Wayn, wam, weyn, wusa, wutɨ

Child, lie, ignore, pause, deficient

Y

y

Yangîs, ye’i, yel, yèli, yèma, yu’sɨ

Head tie, learn, plant, wake up, sweat

Z

z

Zɨ gvi, zɨ ndu, zuelɨ

Come in, get in, break into pieces

Source: Nchɨyntɨìbà’lɨ Itaŋikom

Woyn ghi ni ni jemtisi; mboyni na ghi si zi ki milujim.
Mi chuoti si beh si zi na wul na ghi si ndyen na wu lu a kom;
wu na kel iyini kom a gwa teyn na ayiyn tika wul ka a wu ki keli na ghi iyini kom.
Wa na ghi si tsiyti chiyti na yeyn;wa na kia na ka a deyn ki iyini kom zi a yi ghi a wiyn.
Ayongni akia. Achi alia leh na ghia ta fiyini fi leh cho si yeyna tika ghi tsiynti ta ghoin abe a teyn.
Mboyni fang si zi si yiyn ni bo ni wayn na yusangwana.
Ameyn
Faith Attah
Posted on Facebook, November 8 at 12:15pm, 2013

 

Ghi lum gfel a ku bula ki toh?
Mba inki a awoh na keina na ni yeli ghi njanhni a?
Ghi lum sangti bae nih ni ikang a?
Woin ilah na bena a ghi nayah sangti ikang!
A yem mi chifang na njong ni mijein banah ni nchwi, gva yum ni beng.
Ifili njonjon zi njing ikali ichfi sui ni njong.
Chifang kae ngohsi na chini ilah bef mein mesi.
Fiyini fi yahnifi, foin ti foin, nsahjil, bwalah, ives ghi si lima ilah i milongseh fein ni titailaihti,
ni mikfi, ni bihsi, ghi timi mein na som i chvu bih!.
Woin ilah bu timi yein!
Yi se\' nchieh mikum, bomta afiih a lia ni ghi wi si gamti, Bobo, ma ti mbom ghesna,
nyohsi mein tong, wu na bang ki tein, wu dian mein ives,
wuh fief abvi ibam ni ghi a ghi keng si na chii ki ta agenna ni kong.