Tifôyn ti Kom

Iziyn i fôyn

tu’ i Sa’ni

Njinà I

Kumàmbong

Nkwò

Nkfàyn

Tùfôyn

Kìmeŋ

Yû’ I

Ngàm

Ndzì

Alo’o

Nsom

Njinà II

Yibàyn

Yû’ II

1730-1788

1788-1800

1800-1815

1815-1830

1830-1855

1855-1865

1865-1912

1912-1926

1926-1954

1954-1966

1966-1974

1974-1989

1989-1994

1994-

               Source : Mìchi mikom 2005

Add comment


Security code
Refresh