Kom n+n kel+ ÿm+f+ m+ dv+ k+teyn, gh+ ka t+nki a t+nki.
Wul n+n ses+ ko'i gh+ li ndu n+ nweyn a ndo-af+.
Ndo-af+ n+n gh+ ÿale'ki a gh+ ÿn+n chu' ghel+ gh+ko'in+ ateyn.
Ghel+ gh+ko'in+ ÿn+n gh+ ÿa chu'+ ghel+-ngang.
A gh+ m+ wulngang +kfa kya iko'i zae wu n-chu'u.
Ghel+ ngang gh+li n+n kya s+ chu' t+ko'i no sidv+.

Wa ndu s+ wul ngang lue wu fos fyeng meyn s+ yeyn
iko'i zae yi n+n fu nge' s+ va, s+ fi s+ yeyn na
wu ka'a wu chu' va.

Gheli gh+bangn+ n+n lae ses+ gvi kom to k+ af+ ila.
'Af+ ila'a n+n gh+ ka kaynsa kayns+.
M+f+ +li n+n gh+ t+f+, +li gh+ +v+-nka',
+li gh+ nses+, +li gh+ +fwo + nyams+.